Polityka ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych elektronicznie jest Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202296, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Jagiellońska 6, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub telefonując pod numer: +48 (33) 876 63 21 .
 2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych – zgodną z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – są: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez kliknięcie kafelka „wyślij” w miejscu umożliwiającym skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza ze strony internetowej Cechu www.meblekalwaria.eu, poprzedzona zapoznaniem się z treścią niniejszej klauzuli i zaznaczeniem odpowiedniego check boxa, a także fakt, iż przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu przetworzenia przez nas zapytania skierowanego czy to bezpośrednio do Cechu, czy też do któregokolwiek z producentów zrzeszonych w Cechu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
 3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego przypisanego bezpośrednio do konkretnego producenta, Administrator przekazuje Twoje dane osobowe temu producentowi do którego skierowałeś swoje zapytanie. Przetwarzanie pozyskanych i przekazanych w ten sposób danych, odbywa się wyłącznie w celach i na zasadach opisanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej, a Administrator zapewnia podmiotom tych danych realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.
 4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przetworzenia zapytania nadesłanego za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres mailowy Cechu, a także celem bezpośredniego oferowania Ci przez nas naszych produktów i usług (tzw. marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.
 5. Ponadto jeżeli wyrazisz odrębną, dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie zgodę (pod formularzem kontaktowym przygotowaliśmy odpowiednią informację wraz z check-boxem), Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane także w celu przesyłania Ci za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość informacji bądź ofert handlowych i newsletteru.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przetworzenie i ewentualne przekazanie Twojego zapytania do odpowiedniego producenta będą niemożliwe.
 7. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które wynikają lub mogą wyniknąć z treści prowadzonej z Tobą korespondencji.
  - Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji,
  - Dane przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji bądź ofert handlowych i newsletteru możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji.
 8. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz producenci zrzeszeni w Cechu, których ofertą wyraziłeś zainteresowanie, a także w minimalnym i niezbędnym zakresie podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, hostingowe, prawne oraz pocztowe.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 11. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

WYBRANE PRACE NASZYCH RZEMIEŚLNIKÓW